MŨI KHOAN BÊ TÔNG

SMUX Type

Mã hàng

Đường kính
(mm)

Tổng chiều dài
(mm)

khoan sâu hiệu quả
(mm)

Pcs./hộp

JAN Code

SMUX16.0X340

16.0

340

200

1

4989270119000

SMUX16.5X340

16.5

4989270119017

SMUX17.0X340

17.0

4989270119024

SMUX18.0X340

18.0

4989270119031

SMUX19.0X340

19.0

4989270119048

SMUX20.0X340

20.0

4989270119055

SMUX22.0X340

22.0

4989270119062

SMUX23.0X340

23.0

4989270119079

SMUX24.0X340

24.0

4989270119086

SMUX25.0X340

25.0

4989270119093

SMUX26.0X340

26.0

4989270119109

SMUX28.0X340

28.0

4989270119116

SMUX30.0X340

30.0

4989270119123

SMUX32.0X340

32.0

4989270119130

 

SMUXL Type – Tổng chiều dai 440mm (khoan sâu hiệu quả 300mm)

Mã hàng

Đường kính
(mm)

Tổng chiều dài
(mm)

khoan sâu hiệu quả
(mm)

Pcs./hộp

JAN Code

SMUXL16.0X440

16.0

440

300

1

4989270119147

SMUXL18.0X440

18.0

4989270119154

SMUXL19.0X440

19.0

4989270119161

SMUXL20.0X440

20.0

4989270119178

SMUXL22.0X440

22.0

4989270119185

SMUXL23.0X440

23.0

4989270119192

SMUXL24.0X440

24.0

4989270119208

SMUXL25.0X440

25.0

4989270119215

SMUXL26.0X440

26.0

4989270119222

SMUXL28.0X440

28.0

4989270119239

SMUXL30.0X440

30.0

4989270119246

SMUXL32.0X440

32.0

4989270119253

 

SMUXL Type – Tổng chiều dài ( khoan sâu hiệu quả 400mm)

Mã hàng

Đường kính
(mm)

Tổng chiều dài
(mm)

khoan sâu hiệu quả
(mm)

Pcs./hộp

JAN Code

SMUXL24.0X540

24.0

540

400

1

4989270119260

SMUXL25.0X540

25.0

4989270119277

SMUXL26.0X540

26.0

4989270119284

SMUXL28.0X540

28.0

4989270119291

SMUXL30.0X540

30.0

4989270119307

SMUXL32.0X540

32.0

4989270119314

SMUXL34.0X540

34.0

4989270119321

SMUXL35.0X540

35.0

4989270119338