MŨI KHOAN BÊ TÔNG

SDSK Type

Mã hàng

Đường kính
(mm)

Tng chiu dài
(mm)

khoan sâu hiu qu
(mm)

Pcs./hp

JAN Code

SDSK4.0X160

4.0

160

92

1

 

SDSK5.0X160

5.0

 

SDSK6.0X160

6.0

 

SDSK7.0X160

7.0

 

SDSK8.0X160

8.0

 

SDSK9.0X160

9.0

 

SDSK10.0X160

10.0

 

SDSK12.0X160

12.0

 

SDSK14.0X160

14.0

160

85

1

 

SDSK16.0X160

16.0

 

SDSK18.0X210

18.0

210

120

1

 

SDSK20.0X210

20.0

 

SDSK22.0X260

22.0

260

170

1

 

SDSK25.0X260

25.0