[kc_row use_container=”yes” _id=”723208″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”333500″][kc_divider style=”1″ _id=”802152″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#025928`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`border-width|.divider_inner`:`5px`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”133595″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`text-align|`:`center`,`overflow|`:`auto`}}}}”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”167617″][kc_title text=”VEjDlE5HIFRJTiBT4bqiTiBQSOG6qE0gU1RBUiAtTQ==” _id=”301140″ type=”h3″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`}}}}” post_title=”yes”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”928876″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”14356″][kc_divider style=”1″ _id=”228524″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#025928`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`border-width|.divider_inner`:`5px`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”454349″][kc_column width=”25%” _id=”317707″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`text-transform|`:`none`}}}}”][kc_row_inner column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”161394″][kc_column_inner width=”100%” _id=”619168″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-size|`:`1em`,`font-weight|`:`600`}}}}”][kc_title text=”U+G6o24gcGjhuqltIFN0YXItTQ==” _id=”398847″ type=”h3″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/san-pham||”][kc_title text=”PiBNxalpIGtob2FuIGfhu5c=” _id=”220110″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/mui-khoan-go||”][kc_title text=”PiBNxalpIGtob2FuIG3hu5Np” _id=”933058″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/mui-khoan-moi||”][kc_title text=”PiBNxalpIHRyw6FtIGzhu5cgYnUgbMO0bmc=” _id=”631195″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/mui-tram-lo-bu-long||”][kc_title text=”PiBNxalpIGtob8OpdCBs4buX” _id=”498066″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/mui-khoet-lo-dieu-chinh-duoc||”][kc_title text=”PiBYw6J5IGThu7FuZyAmIEPDtG5nIHRyw6xuaA==” _id=”141158″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/xay-dung-cong-trinh||”][kc_title text=”PiBO4buZaSB0aOG6pXQgJiBM4bqvcCByw6Fw” _id=”652227″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/noi-that-lap-rap||”][kc_title text=”PiBMw6BtIHbGsOG7nW4gJiBOw7RuZyBuZ2hp4buHcA==” _id=”837355″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/lam-vuon-nong-nghiep||”][kc_title text=”PiBNxalpIGtob2FuIG7huqVt” _id=”101084″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/mui-khoan-nam||”][kc_title text=”PiBW4bqtdCBsaeG7h3Uga2jDtG5nIHBo4bqjaSBn4buX” _id=”372492″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/vat-lieu-khong-phai-go||”][kc_title text=”PiBE4bulbmcgY+G7pSBj4bqnbSB0YXk=” _id=”751250″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/dung-cu-cam-tay||”][kc_row_inner# column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”348822″][kc_column_inner# width=”100%” _id=”203066″][kc_title text=”JmVtc3A7Pj4gROG7pW5nIGPhu6Uga2hvYW4gbOG7lyBt4buTaSB0csOqbiBn4buXIGPhuqdtIHRheQ==” _id=”93732″ type=”h5″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/dung-cu-cam-tay/dung-cu-khoan-lo-moi-tren-go-cam-tay-star-m-33||”][kc_title text=”JmVtc3A7Pj4gROG7pW5nIGPhu6Uga2hvYW4gbOG7lyBtaW5pIGPhuqdtIHRheQ==” _id=”279215″ type=”h5″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/dung-cu-cam-tay/dung-cu-khoan-cam-tay-tao-lo-mini-tren-go-star-m-34||”][kc_title text=”JmVtc3A7Pj4gROG7pW5nIGPhu6UgY+G6p20gdGF5IDMgY2jhu6ljIG7Eg25n” _id=”78755″ type=”h5″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/dung-cu-cam-tay/dung-cu-cam-tay-tao-lo-vit-tren-go-3-chuc-nang-star-m-35-woody-trio||”][/kc_column_inner#][/kc_row_inner#][kc_title text=”PiBQaOG7pSBraeG7h24=” _id=”236094″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/phu-kien||”][kc_divider style=”1″ _id=”158893″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#025928`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`border-width|.divider_inner`:`5px`,`display|`:`inline-block`}}}}”][kc_single_image image_size=”full” _id=”999441″ image_source=”media_library” image=”116197″][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][kc_column width=”25%” _id=”373432″][kc_single_image image_size=”medium” custom_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/dung-cu-cam-tay/dung-cu-khoan-lo-moi-tren-go-cam-tay-star-m-33||” _id=”603689″ image_source=”media_library” image=”116391″ caption=”Mũi vít gỗ cầm tay” on_click_action=”open_custom_link” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`margin|`:`0px inherit inherit inherit`},`caption`:{`color|.scapt`:`#025928`,`font-size|.scapt`:`0.8em`,`font-weight|.scapt`:`600`,`text-align|.scapt`:`center`,`padding|.scapt`:`5px inherit inherit inherit`}}}}”][kc_spacing height=”20″ _id=”941481″][/kc_column][kc_column width=”25%” _id=”981358″][kc_single_image image_size=”medium” custom_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/dung-cu-cam-tay/dung-cu-khoan-cam-tay-tao-lo-mini-tren-go-star-m-34||” _id=”263022″ image_source=”media_library” image=”116392″ caption=”Mũi khoan gỗ mini cầm tay” on_click_action=”open_custom_link” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`},`caption`:{`color|.scapt`:`#025928`,`font-size|.scapt`:`0.8em`,`font-weight|.scapt`:`600`,`text-align|.scapt`:`center`,`padding|.scapt`:`5px inherit inherit inherit`}}}}”][kc_spacing height=”20″ _id=”878210″][/kc_column][kc_column width=”25%” _id=”483697″][kc_single_image image_size=”medium” custom_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/dung-cu-cam-tay/dung-cu-cam-tay-tao-lo-vit-tren-go-3-chuc-nang-star-m-35-woody-trio||” _id=”747638″ image_source=”media_library” image=”116393″ caption=”Mũi vít gỗ cầm tay Woody TRIO” on_click_action=”open_custom_link” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`},`caption`:{`color|.scapt`:`#025928`,`font-size|.scapt`:`0.8em`,`font-weight|.scapt`:`600`,`text-align|.scapt`:`center`,`padding|.scapt`:`5px inherit inherit inherit`}}}}”][kc_spacing height=”20″ _id=”749115″][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”863742″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”26378″][kc_divider style=”1″ _id=”498480″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#025928`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`border-width|.divider_inner`:`5px`}}}}”][/kc_column][/kc_row]