[kc_row use_container=”yes” _id=”363595″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”815788″][kc_divider style=”1″ _id=”18866″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#025928`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`border-width|.divider_inner`:`5px`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”181694″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`text-align|`:`center`,`overflow|`:`auto`}}}}”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”31432″][kc_title text=”VEjDlE5HIFRJTiBT4bqiTiBQSOG6qE0gU1RBUiAtTQ==” _id=”32253″ type=”h3″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`800`}}}}” post_title=”yes”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”572624″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”14838″][kc_divider style=”1″ _id=”83086″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#025928`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`border-width|.divider_inner`:`5px`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”278219″][kc_column width=”25%” _id=”579861″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`text-transform|`:`none`}}}}”][kc_row_inner column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”619235″][kc_column_inner width=”100%” _id=”596911″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-size|`:`1em`,`font-weight|`:`600`}}}}”][kc_title text=”U+G6o24gcGjhuqltIFN0YXItTQ==” _id=”957883″ type=”h3″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/san-pham||”][kc_title text=”PiBNxalpIGtob2FuIGfhu5c=” _id=”739761″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/mui-khoan-go||”][kc_title text=”PiBNxalpIGtob2FuIG3hu5Np” _id=”27932″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/mui-khoan-moi||”][kc_title text=”PiBNxalpIHRyw6FtIGzhu5cgYnUgbMO0bmc=” _id=”815280″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/mui-tram-lo-bu-long||”][kc_title text=”PiBNxalpIGtob8OpdCBs4buX” _id=”483099″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/mui-khoet-lo-dieu-chinh-duoc||”][kc_title text=”PiBYw6J5IGThu7FuZyAmIEPDtG5nIHRyw6xuaA==” _id=”932851″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/xay-dung-cong-trinh||”][kc_title text=”PiBO4buZaSB0aOG6pXQgJiBM4bqvcCByw6Fw” _id=”165968″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/noi-that-lap-rap||”][kc_title text=”PiBMw6BtIHbGsOG7nW4gJiBOw7RuZyBuZ2hp4buHcA==” _id=”673866″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/lam-vuon-nong-nghiep||”][kc_row_inner# column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”31057″][kc_column_inner# width=”100%” _id=”743219″][kc_title text=”JmVtc3A7Pj4gTcWpaSBraG9hbiDEkeG6pXQgbMOgbSB2xrDhu51u” _id=”266914″ type=”h5″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/lam-vuon-nong-nghiep/mui-khoan-dat-lam-vuon-star-m-30||”][kc_title text=”JmVtc3A7Pj4gTcWpaSBraG9hbiDEkeG6pXQgbsO0bmcgbmdoaeG7h3A=” _id=”126127″ type=”h5″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/lam-vuon-nong-nghiep/mui-khoan-dat-nong-nghiep-star-m-31a-31b||”][/kc_column_inner#][/kc_row_inner#][kc_title text=”PiBNxalpIGtob2FuIG7huqVt” _id=”542563″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/mui-khoan-nam||”][kc_title text=”PiBW4bqtdCBsaeG7h3Uga2jDtG5nIHBo4bqjaSBn4buX” _id=”832135″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/vat-lieu-khong-phai-go||”][kc_title text=”PiBE4bulbmcgY+G7pSBj4bqnbSB0YXk=” _id=”426388″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/dung-cu-cam-tay||”][kc_title text=”PiBQaOG7pSBraeG7h24=” _id=”588073″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`color|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`#025928`,`font-weight|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`600`}}}}” title_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/phu-kien||”][kc_divider style=”1″ _id=”103210″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#025928`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`border-width|.divider_inner`:`5px`,`display|`:`inline-block`}}}}”][kc_single_image image_size=”full” _id=”279465″ image_source=”media_library” image=”116197″][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][kc_column width=”25%” _id=”152290″][kc_single_image image_size=”medium” custom_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/lam-vuon-nong-nghiep/mui-khoan-dat-lam-vuon-star-m-30||” _id=”303838″ image_source=”media_library” image=”116379″ caption=”Mũi khoan đất làm vườn” on_click_action=”open_custom_link” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`,`margin|`:`0px inherit inherit inherit`},`caption`:{`color|.scapt`:`#025928`,`font-size|.scapt`:`0.8em`,`font-weight|.scapt`:`600`,`text-align|.scapt`:`center`,`padding|.scapt`:`5px inherit inherit inherit`}}}}”][/kc_column][kc_column width=”25%” _id=”271131″][kc_single_image image_size=”medium” custom_link=”https://phulieunganhgo.com/star-m/lam-vuon-nong-nghiep/mui-khoan-dat-nong-nghiep-star-m-31a-31b||” _id=”571271″ image_source=”media_library” image=”116380″ caption=”Mũi khoan đất nông nghiệp” on_click_action=”open_custom_link” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`},`caption`:{`color|.scapt`:`#025928`,`font-size|.scapt`:`0.8em`,`font-weight|.scapt`:`600`,`text-align|.scapt`:`center`,`padding|.scapt`:`5px inherit inherit inherit`}}}}”][/kc_column][kc_column width=”25%” _id=”322787″][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”337185″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”799359″][kc_divider style=”1″ _id=”720556″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`line`:{`border-color|.divider_inner`:`#025928`,`border-style|.divider_inner`:`solid`,`border-width|.divider_inner`:`5px`}}}}”][/kc_column][/kc_row]