[I] Dao gọt chỉ siêu bén loại mới NeoSharp Star-M No.4970

463.100 988.900 

988.900 
463.100 
[I] Dao gọt chỉ siêu bén loại mới NeoSharp Star-M No.4970

463.100 988.900