Vít dùng cho bê tông - không cần sử dụng tắc kê nhựa

  • Một số sản phẩm vít không tăc kê thông dụng . Nhấn vào đây để xem chi tiết

SỬ DỤNG

•Bê Tông

•Tường Gạch

•Tường Block