241.000 255.000 
128.000 613.000 

Mũi Phay Router CNC R

Mũi R không bi mã VNA0401

146.000