Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT (Phủ Titan)

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT (Phủ Titan)

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT (Phủ Titan)

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT-030

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT (Phủ Titan)

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT-040

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT (Phủ Titan)

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT-050

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT (Phủ Titan)

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT-060

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT (Phủ Titan)

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT-SA

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT (Phủ Titan)

Mũi khoan mồi thép HSS Star-M 75HT-SB