Lưỡi cưa gỗ Star-M 540

Giũa Star-M 541

Lưỡi cưa gỗ Star-M 540

Lưỡi cưa gỗ Star-M 540