Dụng cụ cầm tay tạo lỗ vít trên gỗ 3 chức năng Star-M 35 Woody TRIO

Dụng cụ cầm tay tạo lỗ vít trên gỗ 3 chức năng Star-M 35 Woody TRIO

Dụng cụ cầm tay tạo lỗ vít trên gỗ 3 chức năng Star-M 35 Woody TRIO

Dụng cụ cầm tay tạo lỗ vít trên gỗ 3 chức năng Star-M 35-M

Dụng cụ cầm tay tạo lỗ vít trên gỗ 3 chức năng Star-M 35 Woody TRIO

Dụng cụ cầm tay tạo lỗ vít trên gỗ 3 chức năng Star-M 35-S