370.700 

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950-A

1.844.700 

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950-B

1.684.100 

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950-G

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950-J

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950-OP1

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950-OP2

Mũi khoan côn phá mắt gỗ Star-M 4950

Mũi khoan côn, Nhật Bản, Mã: STARM4950

370.700 3.553.000