Mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X

Thanh lục giác của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X-OP6

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X

Thanh ngang của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giácStar-M 36X-B120

Mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X

Trục chính của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X-OP7