Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-080

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-083

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-085

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-086

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-088

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-090

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-092

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-095

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-100

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-120

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-125

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-127

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-135

Mũi khoan nấm Star-M 45 (Dạng xoắn ốc)

Mũi khoan nấm Star-M 45-150