Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B10.0x150

94.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.0x85

35.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.2×85

35.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.5×85

35.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B4.0x85

40.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B4.3×85

40.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B5.0x85

41.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B5.5×100

46.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B6.0x100

46.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B8.0x125

62.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn mã B (D=3~10mm)

35.000 94.000