1.019.700 

Dao gọt chỉ cạnh STAR-M

Dụng cụ dao gọt chỉ dán cạnh 4960M1

1.019.700