Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-080

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-083

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-085

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-086

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-088

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-090

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-092

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-095

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-100

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-120

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-125

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-127

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-135

Mũi khoan nấm Star-M 42 (Dạng lưỡi liềm)

Mũi khoan nấm Star-M 42-150