Mũi khoan mồi ngắn Star-M 75S (Chuôi lục giác)

Mũi khoan mồi ngắn Star-M 75S-030

431.200 

Mũi khoan mồi ngắn Star-M 75S (Chuôi lục giác)

Mũi khoan mồi ngắn Star-M 75S-S040

431.200 

Mũi khoan mồi ngắn Star-M 75S (Chuôi lục giác)

Mũi khoan mồi ngắn Star-M 75S-S050

504.900 

Mũi khoan mồi ngắn Star-M 75S (Chuôi lục giác)

Mũi khoan mồi ngắn Star-M 75S-SA

470.800 

Mũi khoan mồi ngắn Star-M 75S (Chuôi lục giác)

Mũi khoan mồi ngắn Star-M 75S-SB

513.700