Dao gọt chỉ cạnh STAR-M

[H] Dụng cụ dao gọt cạnh STAR-M4951

772.200 
463.100 988.900 

Dụng cụ dao gọt cạnh STAR-M4951

Dao gọt chỉ dán cạnh – STARM – 4951- M06

772.200 

Dao gọt chỉ cạnh STAR-M

Dụng cụ dao gọt cạnh STAR-M4951-K

772.200 

Dao gọt chỉ cạnh STAR-M

Dụng cụ dao gọt cạnh STAR-M4951-M

772.200 
1.019.700 

Dao gọt chỉ cạnh STAR-M

Dụng cụ dao gọt chỉ dán cạnh 4960M1

1.019.700 
463.100