Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika mã MJ

54.000 135.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ10.0x135

135.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ3.0x90

54.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ3.2×90

54.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ3.5×90

54.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ4.0x95

56.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ5.0x95

61.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ6.0x100

65.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ8.0x115

65.000