Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chân lục giác mã BJ (D=3.0~6.5mm)

55.000 65.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.0x90

55.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.2×90

55.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.5×90

55.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ4.0x95

59.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ4.3×95

59.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.0x95

59.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.3×100

65.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.5×100

65.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ6.0x100

65.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B10.0x150

94.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.0x85

35.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.2×85

35.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.5×85

35.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B4.0x85

40.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B4.3×85

40.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B5.0x85

41.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B5.5×100

46.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B6.0x100

46.000 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B8.0x125

62.000