Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chân lục giác mã BJ (D=3.0~6.5mm)

44.900 60.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.0x90

51.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.2×90

45.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.5×90

44.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ4.0x95

50.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ4.3×95

51.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.0x95

54.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.3×100

56.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.5×100

60.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ6.0x100

54.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B10.0x150

89.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.0x85

32.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.2×85

26.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.5×85

26.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B4.0x85

35.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B4.3×85

37.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B5.0x85

35.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B5.5×100

43.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B6.0x100

39.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B8.0x125

58.900