Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B10.0x150

89.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.0x85

32.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.2×85

26.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.5×85

26.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B4.0x85

35.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B5.0x85

35.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B5.5×100

43.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B6.0x100

39.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B8.0x125

58.900 

Mũi khoan tường, bê tông chân tròn mã B

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn mã B (D=3~10mm)

26.900 89.900 

Mũi khoan tường, gạch chân lục giác mã RJ

Mũi khoan tường, gạch Unika chân lục giác mã RJ (D=2.5~10.5mm)

45.900 82.900