Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT10.0x160

138.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT3.2×110

78.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT4.0x110

80.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT4.3×110

82.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT6.0x110

87.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT6.0x160

108.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT8.0x160

128.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chân lục giác mã BJ (D=3.0~6.5mm)

55.000 65.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.0x90

55.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.2×90

55.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.5×90

55.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ4.0x95

59.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ4.3×95

59.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.0x95

59.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.3×100

65.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.5×100

65.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ6.0x100

65.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika mã MJ

54.000 135.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ10.0x135

135.000 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ3.0x90

54.000