Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT10.0x160

150.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT3.2×110

85.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT4.0x110

87.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT4.3×110

89.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT6.0x110

95.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT6.0x160

117.000 

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus mã TT

Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus TT8.0x160

139.000 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chân lục giác mã BJ (D=3.0~6.5mm)

44.900 60.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.0x90

51.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.2×90

45.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ3.5×90

44.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ4.0x95

50.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ4.3×95

51.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.0x95

54.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.3×100

56.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ5.5×100

60.900 

Mũi khoan bê tông chân lục giác mã BJ

Mũi khoan bê tông Unika chuôi lục giác BJ6.0x100

54.900 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika mã MJ

47.900 121.900 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ10.0x135

121.900 

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác mã MJ

Mũi khoan đa năng chuôi lục giác Unika MJ3.0x90

47.900