Ốc vít bắt tường không cần tắc kê, bê tông đầu bằng Unika mã F

95.000 122.000 

95.000 
95.000 
95.000 
95.000 
95.000 
95.000 
95.000 
95.000 
122.000 
122.000 
122.000 
Ốc vít bắt tường không cần tắc kê, bê tông đầu bằng Unika mã F

95.000 122.000