Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s-S3090

993.300 

Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s-S3090

993.300