[K] Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s

105.600 1.245.200 

993.300 
993.300 
1.089.000 
1.128.600 
1.245.200 
438.900 
438.900 
105.600 
124.300 
[K] Bộ khoan lỗ 2 tầng và tạo mộng, Star-M, No.58s

105.600 1.245.200