Mũi khoan tạo lỗ bắt vít cho wood deck, Star-M, No.58XW

235.400 955.900 

892.100 
892.100 
892.100 
904.200 
919.600 
907.500 
907.500 
907.500 
919.600 
955.900 
904.200 
235.400 
235.400 
235.400 
247.500 
247.500 
235.400 
235.400 
235.400 
247.500 
247.500 
271.700 
672.100 
657.800 
Mũi khoan tạo lỗ bắt vít cho wood deck, Star-M, No.58XW

235.400 955.900